סך הכל 0.00 ₪
0
X

נותנים כח

הגרלה מיוחדת - נותנים כח
סך הכל 0.00 ₪
0
X

כתובת למשלוח חשבונית
Shipment
כתובת למשלוח המוצר
פרטי המשלוח זהים לפרטי החשבונית
הוסף כתובת
שם מקט מחיר כמות הנחה סך הכל לתשלום
סה"כ עלות כרטיסים (לפני בונוסים)
יש לך קופון?    
סך הכל לתשלום:
0 ₪
0 ₪

בחירת אמצעי תשלום

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
נייד
טלפון נוסף
רחוב
מס' בית
עיר *
גורם מפנה
affiliate
אשר את תנאי ההגרלה

תנאי השירות

תקנון הגרלה למבצע
"הגרלה מיוחדת פלוס" למען עמותת נותנים כח

1. הגדרות

1.1. "הגרלה" - ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע שעורכת העמותה.
1.2. "משתתף" - הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות בסעיף 3 להלן;
1.3. "זוכה" - משתתף אשר נכנס להגרלה ועלה בגורל.
1.4. "הפרס" - הפרס בו יזכה הזוכה בהגרלה שתיערך כאמור בסעיף 7 לעיל;
1.5. "המפקח" - האדם האמור בסעיף 12 להלן.
1.6. בתכנית זו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

2. כללי
2.1. החל מיום 20/6/2020 ועד יום 31/08/2020 (להלן: "תקופת המבצע"), תערוך העמותה/החברה מבצע הגרלות כמתואר בתוכנית זו.
2.2. תכנית ההגרלה תמצא במשרדי העמותה בכתובת מנחם בגין 78 פתח תקווה וניתן יהיה לעיין בה בתיאום מראש ובשעות הקבלה המקובלות ללא כל תמורה.
2.3. העמותה תהיה רשאית להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולכל דין וכפי שיפורסם בדרך שתקבע העמותה.
2.4. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, תהייה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד העמותה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ולא תהיה חייבת בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, למעט אם מוטלת עליה חובה על פי דין לעשות כן.
2.5. ע"פ פסק הרב המלווה את העמותה, מותר ואף מצווה להשתתף מכספי מעשרות.
2.6. עבור רכישת כרטיסי הגרלה אין אפשרות לקבל קבלה המוכרת למס לפי סעיף 46

3. התנאים להשתתפות בהגרלה

3.1. זכאים להשתתף בהגרלה כל אדם שגילו מעל 18.
3.2. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי העמותה, שותפיהם ובני משפחותיהם. וכן המפקח על ההגרלה, עובדיו, ו/או שותפיו.
3.3. משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי ההשתתפות ו/או ינקטו בפעולות בחוסר תום לב על מנת לזכות בפרס וכן משתתפים אשר פרטיהם האישיים לא מולאו במלואם ו/או יתבררו כשגויים, יפסלו וזכאותם לפרסים תבוטל על פי שיקול דעתה של העמותה.

4. ההגרלה ואופן ביצועה
4.1. בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן, העמותה תערוך את ההגרלה בטווח תאריכים שבין 20/06/2020 לבין 31/08/2020 (להלן: "מועד ההגרלה"). הודעה על תאריך ההגרלה המדויק תפורסם באתר האינטרנט.
4.2. ההגרלה תבוצע על ידי העמותה, בפיקוחה והדרכתה. באמצעות הגרלה ממוחשבת אשר תציג את שם הזוכה של משתתף אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה.
4.3. ההגרלה תתקיים בנוכחות המפקח על ההגרלה, רבני הארגון והנהלת העמותה

5. תוצאות ההגרלה
5.1. תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר המבצע עד 24 שעות לאחר ביצוע ההגרלה (להלן: "מועד הפרסום") וכן תישלח לזוכה הודעה בדבר הזכייה.
5.2. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

6. שינוים בהגרלה
6.1. למרות האמור בסעיף 2.1 או בכל הודעה שהעמותה תפרסם, בכל מקרה שהעמותה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם העמותה, באופן שהעמותה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
6.2. העמותה תהיה רשאית לבצע כל שינוי בפרטי המבצע ו/או ההגרלה לרבות תנאי ההשתתפות, הפרסים ואופי המבצע והכל לא יאוחר ממועד פרסום תכנית ההגרלה ו/או פרסום לגבי מועד ביצוע ההגרלה. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הגרלה זו והוראות השינוי יגברו על הוראות תכנית זו ככל שתהיה סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתכנית ההגרלה במשרדי העמותה.

7. הפרס
7.1. המשתתף אשר יעמוד בתנאי ההשתתפות המפורטים בתכנית זו, ושמו יעלה בהגרלה כשם הזוכה בפרס (להלן: "הזוכה"), יזכה בכ. אשראי טעון על סך 120,000 ₪ (להלן: "הפרס")
7.2. למרות האמור לעיל בסעיף 9.1 שומרת העמותה לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין.
7.3. העמותה תקבע את אופן מימוש הפרס.
7.4. הפרס יוגרל בכפוף לנאמר בסעיפים 13,16
7.5. התמונות שפורסמו הן להמחשה בלבד

8. מימוש הפרס
8.1. מימוש הזכייה של הפרס הגדול – 'כ. אשראי טעון ב 120,000 ₪' יתבצע בפגישה במשרד עו"ד המפקח על ההגרלה
8.2. מימוש פרסי הבונוס ככל ויהיו ייעשה ע"י הגעה לחנות, והצגת תעודת זהות על מנת לקבל את פרס הזכייה.
8.3. זוכה אשר לא יגיע לאסוף את הפרס בתקופה של חודש מיום הזכייה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
8.4. כתנאי לקבלת הפרס יידרשו הזוכים להגיע עם תעודת הזהות ולהזדהות בפני נציג העמותה על ידי הצגת תעודה מזהה, ולחתום על קבלת הפרס.
8.5. העמותה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של העמותה ובכפוף להוראות הדין .
8.6. מובהר כי עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
8.7. העמותה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למועד קבלת הפרס ליום ולשעה הנוחים לזוכה, אלא לשעות פעילות משרדי העמותה, או העסק שתרם את הפרס
8.8. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
8.9. האחריות על איכות וטיב הפרסים היא על תורם המוצר בלבד.

9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או ההגרלה בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
10. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בכל עת באתר האינטרנט של החברה שבו יירשמו מספר דגשים נוספים ובמשרדי המפקח, שם ניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש .
11. השתתפות במבצע ההגרלה תתאפשר רק לאחר שהמשתתף נתן את הסכמתו לתנאי תקנון זה, כפי שהתפרסם ו/או יתפרסם בעיתונות ו/או באתרי האינטרנט ו/או ברשתות החברתיות.
12. בסמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתתף כלשהו ובין המשתתפים לבין עצמם או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור לכשירותם של משתתפים להשתתף במבצע, לפסילתם של משתתפים מלהשתתף במבצע וכן במקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון ו/או במקרה בו עולה חשד כי נפל פגם ו/או מכל סיבה הקשורה לתרמית או כל סיבה רלוונטית אחרת
13. מינימום מכירת כרטיסים להגרלה – 10,000 כרטיסים. העמותה מתחייבת לקיים את ההגרלה עבור ה'פרס' אך ורק לאחר השלמת מכירה של 10,000 כרטיסים לכל הפחות. ככל ולא יושג יעד זה תפעל העמותה כמפורט בסעיף 16 לתקנון זה.
14. העמותה רשאית לקיים במסגרת ההגרלה מבצע מיוחד ובו לחלק כרטיסים חינם לתורמים/ רוכשים בתנאים מסוימים (לדוגמא 1+1 חינם) כפי שיוגדר על ידה בפרסומי ההגרלה תוך מתן הזדמנות שווה והוגנת לכלל המשתתפים
15. לעניין סעיפים 13,16 לתקנון זה כרטיסים שיחולקו בחינם במסגרת המבצע - לא ימנו עם מכסת המינימום הנדרשת לצורך ביצוע ההגרלה על ה'פרס'.
16. היות וייעוד ההגרלה כפי שמוצע לרוכש הוא קיום פעילות העמותה והעזרה לילדים המיוחדים, במידה ולא יושג יעד מכירת מינימום כרטיסים (10,000) תיערך הגרלה ובה זוכה יחיד יקבל %50 מההכנסות בפועל מההגרלה, (דהיינו: לא כולל כרטיסים שחולקו חינם במסגרת המבצע. האמור יתבצע בהתאם לדוחות רו"ח העמותה/ המפקחת על ההגרלה, וזאת לאחר ניכוי הוצאות העמותה בארגון ובפרסום ההגרלה.

 

17. היתר לעריכת הגרלות
ההגרלה שתכנית זו חלה עליה, תיערך על ידי העמותה על פי היתר לעריכת הגרלות שניתן על פי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

18. המפקח על ההגרלה
המפקח על ההגרלות יהיה עו"ד ישראל ענדען
שדרות נהר הירדן 1 בית שמש
נייד: 052-7638888

19. מקום שיפוט
מקום שיפוט לגבי תובענה כנגד העמותה ו/או המפקח, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, יהיה ירושלים בלבד.

20. התיישנות
תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד העמותה, בגין כל עניין הנובע מתכנית זו, הינה 6 חודשים ממועד ההגרלה.

21. ט.ל.ח.

 

פירמידה
סמינר חול
פרסום
מוקד
אחר
מסיבת תה
utm
affiliate history